ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΕΚΔΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

      

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ" (ΕΠΑΝ) ΜΕΤΡΟ 2.2, ΠΡΑΞΗ 3: "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ"
Ο Ε.Ο.Τ. καλεί όλους τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν αίτηση, σύμφωνα με τυποποιημένο υπόδειγμα, προκειμένου να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για υλοποίηση επενδύσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος "Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας Τουριστικών ΜΜΕ", που εντάσσεται στην Πράξη 3 του Μέτρου 2.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα" (Ε.Π.Α.Ν.). Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται κατά 28% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το οποίο συμβάλλει στην άμβλυνση των ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά 12% από το Ελληνικό Δημόσιο και κατά 60% από ιδιωτικούς πόρους. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 43,3 δις δρχ. (127,1 εκατ. EURO). 1. Στόχος του Προγράμματος-Διάρκεια εφαρμογής. Στόχος του Προγράμματος είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ όλων των κλάδων του Τουριστικού Τομέα, μέσω της ενίσχυσης επιχειρηματικών σχεδίων ΜΜΕ, που θα περιλαμβάνουν συνδυασμένες οργανωτικές δράσεις με αναμενόμενο αποτέλεσμα τη βελτίωση της οργάνωσης των ΜΜΕ και την αναβαθμισμένη παρουσία τους στις αγορές τους. Η διάρκεια εφαρμογής του Προγράμματος ορίζεται μέχρι 30.06.2006 2. Ποιες ενέργειες χρηματοδοτούνται (επιλέξιμες ενέργειες). Οι προτάσεις, που θα υποβληθούν από τους υποψήφιους επενδυτές, στο πλαίσιο του Προγράμματος, θα πρέπει να οδηγούν σε βελτίωση της οργάνωσης των επιχειρήσεών τους. Οι Ενέργειες που θα θεωρηθούν επιλέξιμες για κάθε πρόταση, ταξινομούνται στις ακόλουθες κατηγορίες: 1. Έρευνα αγοράς - Εκπόνηση Μελετών Marketing (πχ. έρευνα τάσεων διεθνούς αγοράς, αναζήτηση νέων αγορών, κ.λπ.) 2. Αναδιοργάνωση - Αυτοματοποίηση - Ηλεκτρονική Δικτύωση (πχ. απόκτηση Η/Υ, λογισμικού, τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού κ.λπ.). 3. Προβολή - Διαφήμιση (πχ. διαφημιστικές καταχωρήσεις, φυλλάδια κ.λπ.) 4. Δημιουργία κοινών τουριστικών πακέτων, συνδυασμένες ενέργειες ένταξης σε πακέτα εναλλακτικών μορφών τουρισμού (σχεδιασμός και διοργάνωση). 5. Απόκτηση και εφαρμογή τεχνογνωσίας όσον αφορά την ανάπτυξη και διαχείριση ειδικών μορφών τουρισμού (αγορά τεχνογνωσίας, εκπαίδευση προσωπικού κ.λπ.) 6. Συνενώσεις - Συγχωνεύσεις ΜΜΕ (ενέργειες υλοποίησης διαδικασιών συνένωσης - συγχώνευσης). Απαραίτητος όρος για να είναι επιλέξιμες οι προτάσεις, που θα υποβληθούν στα πλαίσια του προγράμματος είναι να περιλαμβάνουν ενέργειες δύο τουλάχιστον από τις παραπάνω κατηγορίες. 3. Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν (επιλέξιμοι δικαιούχοι). Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν μεμονωμένες επιχειρήσεις ή ομάδες συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, οι οποίες είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική Επικράτεια και ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες: 3.1 Κύρια Ξενοδοχειακά Καταλύματα (Ξενοδοχεία), ανεξαρτήτως λειτουργικής μορφής, και κάμπινγκ. 3.2 Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια και διαμερίσματα 3.3 Τουριστικά Γραφεία και Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (ΤΕΟΜ). 3.4 Επιχειρήσεις εκμίσθωσης αυτοκινήτων Ι.Χ. 3.5 Ναυλομεσιτικά γραφεία 3.6 Επιχειρήσεις - πλοιοκτήτες τουλάχιστον πέντε (5) επαγγελματικών σκαφών αναψυχής του Ν.2743/99 καθώς και επιχειρήσεις κρουαζιερόπλοιων δυναμικότητας μέχρι 50 επιβατών (εξαιρουμένου του πληρώματος). 3.7 Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής (δηλαδή επιχειρήσεις εκμετάλλευσης γκολφ, μαρινών, συνεδριακών κέντρων, χιονοδρομικών κέντρων, κέντρων θαλασσοθεραπείας, ιαματικών πηγών κ.λπ.). 3.8 Καταστήματα τουριστικών ειδών, εφόσον διαθέτουν ειδικό σήμα ΕΟΤ. 4. Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής. α. Προκειμένου για μεμονωμένη επιχείρηση 1. Μέγεθος επιχειρήσεων. * Να απασχολεί με σχέση εξαρτημένης εργασίας από 1 έως 150 άτομα και έχει ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 750 εκατομμύρια δραχμές. Η προϋπόθεση αυτή δεν αποκλείει την ένταξη επιχειρήσεων, στις οποίες εργαζόμενοι είναι αυταπασχολούμενοι, αρκεί οι αυταπασχολούμενοι να έχουν σχέση α' ή β' βαθμού συγγένειας με τον ιδιοκτήτη ή μισθωτή του καταλύματος (γονείς, παιδιά, αδέλφια) ή να πρόκειται για τον/την σύζυγο αυτού. * Να έχει μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών τα τρία (3) τελευταία έτη ίσο ή μεγαλύτερο των 30 εκατομμυρίων δραχμών, ή μέσο ρυθμό αύξησης του κύκλου εργασιών τα τρία (3) τελευταία έτη μεγαλύτερο του 20% και κύκλο εργασιών το τελευταίο έτος πριν την υποβολή της πρότασης ίσο ή μεγαλύτερο των 30 εκατομμυρίων δραχμών. 2. Σύνθεση μετοχικούκεφαλαίου * Δεν πρέπει να συμμετέχουν με ποσοστό μεγαλύτερο του 25%, επιχειρήσεις που δεν πληρούν την παραπάνω προϋπόθεση (προϋπόθεση 1). 3. Χρόνος λειτουργίας επιχειρήσεων * Τουλάχιστον τρία (3) έτη, έστω και εποχικά, ανεξαρτήτως τυχόν αλλαγής ιδιοκτήτη ή μισθωτή. 4. Άδεια λειτουργίας * Ειδικό Σήμα του ΕΟΤ σε ισχύ (ή βεβαίωση ΕΟΤ, ότι εκκρεμεί η έκδοση ή ανανέωση του σήματος, μόνο προκειμένου για ξενοδοχεία,camping και ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια και διαμερίσματα, που υπόκεινται στις ρυθμίσεις του νόμου "Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας με την παραγωγή κ.ά. διατάξεις").H προϋπόθεση αυτή αφορά μόνον στις επιχειρήσεις οι οποίες υποχρεούνται σε κατοχή άδειας λειτουργίας. β) Προκειμένου για συνεργαζόμενες επιχειρήσεις Στην περίπτωση που η πρόταση υποβάλλεται από συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, τότε η καθεμιά από αυτές πρέπει να πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις των μεμονωμένων επιχειρήσεων. Επιπλέον, το μέγιστο ποσοστό συμμετοχής κάθε συνεργαζόμενης επιχείρησης στο συνολικό προϋπολογισμό της κοινής πρότασης, ορίζεται ως εξής : ·- Για επένδυση που θα προταθεί από δύο (2) συνεργαζόμενες επιχειρήσεις : 60%. ·- Για επένδυση που θα προταθεί από τρεις (3) και πλέον συνεργαζόμενες επιχειρήσεις : 40%. Σε μια κοινή πρόταση, δεν επιτρέπεται η συμμετοχή περισσότερων των δύο επιχειρήσεων οι οποίες : ·- Ανήκουν στο ίδιο φυσικό πρόσωπο, ή ·- Ανήκουν πλειοψηφικά σε άτομα α' βαθμού συγγένειας με αυτό το φυσικό πρόσωπο, ή ·- Είναι θυγατρικές εταιρείες μιας συμμετέχουσας εταιρείας, ή ·- Ανήκουν στον ίδιο όμιλο εταιρειών μιας συμμετέχουσας εταιρείας. Οι επιχειρήσεις με τα παραπάνω χαρακτηριστικά, μπορούν να συμμετέχουν με ποσοστό έως το πολύ 40% η καθεμιά, στον προϋπολογισμό της κοινής πρότασης. Για την υποβολή προτάσεων από συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 άρθρο 8 περί της μεταξύ τους συνεργασίας. 5. Μέγιστος προϋπολογισμός των προτεινόμενων επενδύσεων. α. Μεμονωμένες επιχειρήσεις: μέγιστος προϋπολογισμός πρότασης προς ενίσχυση: 10.000.000 δραχμές. β. Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις: μέγιστος προϋπολογισμός πρότασης προς ενίσχυση: 10.000.000 δραχμές επί το πλήθος των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. 6. Διαδικασίες υποβολής - αξιολόγησης - έγκρισης επενδύσεων και υπογραφής των συμβάσεων. Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα "Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας Τουριστικών ΜΜΕ" θα πρέπει να υποβάλλουν, εκτός από την τυποποιημένη αίτηση : ·- το "Μηχανογραφικό Δελτίο Αξιολόγησης", πλήρως συμπληρωμένο. ·- το "Έντυπο Υποβολής Πρότασης" πλήρως συμπληρωμένο. Το Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από τον ΕΟΤ σε συνεργασία με Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης. Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν, με βάση την παρούσα πρόσκληση, θα αξιολογηθούν από Επιτροπή Αξιολόγησης, και οι ενδιαφερόμενοι των οποίων οι προτάσεις θα εγκριθούν, θα κληθούν να υπογράψουν σχετική σύμβαση τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης. Δεδομένου, ότι το πρόγραμμα πραγματοποιείται με "ανοιχτή πρόσκληση" των ενδιαφερομένων και η εφαρμογή του λήγει 30.06.2006, έχει προβλεφθεί αξιολόγηση των υποβαλλομένων προτάσεων τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο, με πρώτη αξιολόγηση προτάσεων τον Ιανουάριο του 2002. 7. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Οι προτάσεις που θα εγκριθούν θα πρέπει να υλοποιηθούν (και η υλοποίησή τους να ολοκληρωθεί) μέσα σε δώδεκα μήνες από την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ της επιχείρησης και του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης. 8. Χρηματοδοτική ενίσχυση Η χρηματοδοτική ενίσχυση (δημόσια επιχορήγηση) μιας εγκεκριμένης επένδυσης, ανέρχεται σε ποσοστό 40% επί του εγκεκριμένου προϋπολογισμού αυτής. Το υπόλοιπο 60% καλύπτεται με ιδιωτική συμμετοχή των επενδυτών. Η καταβολή της δημόσιας επιχορήγησης, που έχει εγκριθεί, θα πραγματοποιηθεί από τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης. Ο επενδυτής, με την υπογραφή της σύμβασης, έχει το δικαίωμα να ζητήσει προκαταβολή έως 40% της εγκεκριμένης χρηματοδοτικής ενίσχυσης, καταθέτοντας ισόποση εγγυητική επιστολή. Η αποπληρωμή της ενίσχυσης πραγματοποιείται όταν πιστοποιηθεί η ολοκλήρωση της επένδυσης. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται μετά την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης. Ο επενδυτής έχει επίσης τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει την πρότασή του με δικά του κεφάλαια ή/ και με τραπεζικό δάνειο και να ζητήσει την καταβολή της χρηματοδοτικής ενίσχυσης, που του έχει εγκριθεί, μετά την υλοποίηση της πρότασης. 9. Ενημέρωση των ενδιαφερομένων - πληροφορίες Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική έντυπη αίτηση, το ΄Εντυπο Υποβολής Πρότασης και το Μηχανογραφικό Δελτίο. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει επίσης να συμβουλευτούν τον Αναλυτικό "Οδηγό Εφαρμογής" του προγράμματος, που διανέμεται μαζί με τα λοιπά έντυπα. Τα έντυπα αυτά μπορούν να αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι από 1η Αυγούστου 2001 στα κατά τόπους γραφεία του ΕΟΤ ή στην Κεντρική Υπηρεσία ΕΟΤ (Αμερικής 2β, Αθήνα 105 64). Τα έντυπα θα βρίσκονται επίσης καταχωρημένα και στον κόμβο του ΕΟΤ στο Διαδίκτυο, στη διεύθυνση http://www.gnto.gr. Πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορούν να αναζητούν οι ενδιαφερόμενοι στον ΕΟΤ (τηλέφωνα 3271632-634, κ.κ. Σκουρολιάκου, Βούρτσης και Νομπιλάκη και 3271637 κα Παπαγιάννη). 10. Κατάθεση αιτήσεων Αιτήσεις είναι δυνατόν να υποβάλλονται από την 1η Αυγούστου 2001 και μέχρι τη λήξη της διάρκειας εφαρμογής του προγράμματος (30.06.2006) Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στον ΕΟΤ, Κεντρική Υπηρεσία, Γενικό Πρωτόκολλο, Αμερικής 2β, Αθήνα 105 64, ή θα αποστέλλονται στην ίδια διεύθυνση ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς (courier). Μετά την εγκατάσταση Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (η οποία θα γνωστοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους και δια του Τύπου) η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται στον αρμόδιο κατά τόπο Ενδιάμεσο Φορέα. Ο Πρόεδρος του ΕΟΤ Ευγένιος Γιαννακόπουλος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ" (ΕΠΑΝ) ΜΕΤΡΟ 2.2, ΠΡΑΞΗ 2: "ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ"
Ο Ε.Ο.Τ. καλεί όλους τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν αίτηση, σύμφωνα με τυποποιημένο υπόδειγμα, προκειμένου να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για υλοποίηση επενδύσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος "Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός Μικρών Καταλυμάτων", που εντάσσεται στην Πράξη 2 του Μέτρου 2.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα" (Ε.Π.Α.Ν.). Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται κατά 28% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) το οποίο συμβάλλει στην άμβλυνση των ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά 12% από το Ελληνικό Δημόσιο και κατά 60% από ιδιωτικούς πόρους. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 37,6 δις δρχ. (110,34 εκατ. EURO). 1. Στόχος του Προγράμματος-Διάρκεια εφαρμογής. Στόχος του Προγράμματος είναι ο ποιοτικός εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων, και τελικά και των υπηρεσιών, των μικρών καταλυμάτων, που δεν εντάσσονται στον αναπτυξιακό νόμο 2601/98. Η διάρκεια εφαρμογής της Δράσης 2 ορίζεται μέχρι την 30/06/2006. 2. Ποιες ενέργειες χρηματοδοτούνται (επιλέξιμες ενέργειες). Οι προτάσεις που θα υποβληθούν από τους υποψήφιους επενδυτές, στο πλαίσιο του Προγράμματος, θα πρέπει να οδηγούν σε ολοκληρωμένο εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων και της λειτουργίας των επιχειρήσεών τους. Οι Ενέργειες που θα θεωρηθούν επιλέξιμες για κάθε πρόταση, ώστε να χρηματοδοτηθούν, ταξινομούνται στις ακόλουθες κατηγορίες: Κατηγορία 1 Βελτίωση / Αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων (π.χ. κοινόχρηστα κτίρια, βαφές, επιχρίσματα). Κατηγορία 2 Εκσυγχρονισμός κινητού εξοπλισμού εσωτερικών χώρων (π.χ. κλιματιστικά, έπιπλα). Κατηγορία 3 Έργα Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου (π.χ. κήποι, πέργκολες, πισίνες). Κατηγορία 4 Επενδύσεις σε Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό (π.χ. ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τηλεφωνικά κέντρα). Κατηγορία 5 Έργα εξοικονόμησης και υποκατάστασης της συμβατικής ενέργειας (π.χ. ηλιακοί θερμοσίφωνες). Κατηγορία 6 Έργα προστασίας περιβάλλοντος, ασφάλειας και υγιεινής (π.χ. πυρασφάλεια, εγκαταστάσεις διάθεσης αποβλήτων). Απαραίτητος όρος προκειμένου οι προτάσεις, που θα υποβληθούν στο πλαίσιο αυτού του Προγράμματος, να είναι επιλέξιμες, είναι να περιλαμβάνουν ενέργειες τριών τουλάχιστον από τις παραπάνω κατηγορίες. 3. Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν (επιλέξιμοι δικαιούχοι). Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν μεμονωμένες επιχειρήσεις ή ομάδες συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, οι οποίες είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική Επικράτεια και ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες : α) Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Δωμάτια, ανεξαρτήτως κατηγορίας β) Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Διαμερίσματα, ανεξαρτήτως κατηγορίας γ) Camping Δ' κατηγορίας δ) Ξενοδοχεία Δ' και Ε' κατηγορίας. ε) Ξενοδοχεία και camping Γ' κατηγορίας και άνω, αλλά με τον περιορισμό να μην έχουν επιχορηγηθεί κατά τη διάρκεια της τελευταίας επταετίας (1994 - 2001) από τον Αναπτυξιακό Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε ίσχυε (1892/90, 2601/98) και να μην υπερβαίνουν σε δυναμικότητα τα μεν ξενοδοχεία τις 30 κλίνες, τα δε camping τις 100 θέσεις και ο προϋπολογισμός της πρότασης να μην υπερβαίνει τα 24 εκατομμύρια δραχμές. 4. Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής. α. Προκειμένου για μεμονωμένες επιχειρήσεις 1. Μέγεθος επιχειρήσεων. * Να απασχολεί με σχέση εξαρτημένης εργασίας από 1 έως 50 άτομα και έχει ετήσιο κύκλο εργασιών έως 300 εκατομμύρια δραχμές. Η προϋπόθεση αυτή δεν αποκλείει την ένταξη επιχειρήσεων, στις οποίες εργαζόμενοι είναι αυταπασχολούμενοι, αρκεί οι αυταπασχολούμενοι να έχουν σχέση α' ή β' βαθμού συγγένειας με τον ιδιοκτήτη ή μισθωτή του καταλύματος (γονείς, παιδιά, αδέλφια) ή να πρόκειται για τον/την σύζυγο αυτού. 2. Σύνθεση μετοχικού κεφαλαίου * Δεν πρέπει να συμμετέχουν με ποσοστό μεγαλύτερο του 25%, επιχειρήσεις που δεν πληρούν την παραπάνω προϋπόθεση (προϋπόθεση 1). 3. Χρόνος λειτουργίας επιχειρήσεων * Τουλάχιστον τρία (3) έτη, έστω και εποχικά, ανεξαρτήτως τυχόν αλλαγής ιδιοκτήτη ή μισθωτή. 4. Άδεια λειτουργίας * Ειδικό Σήμα του ΕΟΤ σε ισχύ (ή βεβαίωση ΕΟΤ, ότι εκκρεμεί η έκδοση ή ανανέωση του σήματος, μόνο προκειμένου για ξενοδοχεία,camping και ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια και διαμερίσματα, που υπόκεινται στις ρυθμίσεις του νόμου "Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας με την παραγωγή κ.ά. διατάξεις"). β) Προκειμένου για συνεργαζόμενες επιχειρήσεις Στην περίπτωση που η πρόταση υποβάλλεται από συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, τότε η καθεμιά από αυτές πρέπει να εκπληρώνει τις παραπάνω προϋποθέσεις των μεμονωμένων επιχειρήσεων. Επιπλέον, το μέγιστο ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στην κοινή πρόταση ορίζεται ως εξής : ·- Για επένδυση που θα προταθεί από δύο (2) συνεργαζόμενες επιχειρήσεις : 60%. ·- Για επένδυση που θα προταθεί από τρεις (3) και πλέον συνεργαζόμενες επιχειρήσεις : 40%. Σε μια κοινή πρόταση, δεν επιτρέπεται η συμμετοχή περισσότερων των δύο επιχειρήσεων οι οποίες : ·- Ανήκουν στο ίδιο φυσικό πρόσωπο, ή ·- Ανήκουν πλειοψηφικά σε άτομα α' βαθμού συγγένειας με αυτό το φυσικό πρόσωπο, ή ·- Είναι θυγατρικές εταιρείες μιας συμμετέχουσας εταιρείας, ή ·- Ανήκουν στον ίδιο όμιλο εταιρειών μιας συμμετέχουσας εταιρείας. Επιχειρήσεις με τα παραπάνω χαρακτηριστικά μπορούν να συμμετέχουν με ποσοστό έως το πολύ 40% η καθεμιά, στον προϋπολογισμό της κοινής πρότασης. Για την υποβολή προτάσεων από συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 άρθρο 8 περί της μεταξύ τους συνεργασίας. 5. Μέγιστος προϋπολογισμός των προτεινόμενων επενδύσεων. α. Μεμονωμένες επιχειρήσεις : μέγιστος προϋπολογισμός επένδυσης προς ενίσχυση : 25.000.000 δραχμές. β. Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις : μέγιστος προϋπολογισμός επένδυσης προς ενίσχυση : 40.000.000 δραχμές. Οι επιχειρήσεις, με εξαίρεση εκείνες της κατηγορίας (ε) της παραγράφου 3 της παρούσας, μπορούν να σχεδιάσουν, να προτείνουν και να υλοποιήσουν επενδύσεις με μεγαλύτερους προϋπολογισμούς, αλλά στην περίπτωση αυτή η χρηματοδοτική ενίσχυση θα υπολογιστεί επί των παραπάνω ανωτάτων ορίων. Οι επιχειρήσεις της κατηγορίας (ε) της παραγράφου 3, εφόσον ο προϋπολογισμός των προτάσεών τους είναι μεγαλύτερος από 24 εκατομμύρια δραχμές, υποβάλλουν αίτηση για ένταξη στον Αναπτυξιακό Νόμο. 6. Διαδικασίες υποβολής - αξιολόγησης - έγκρισης επενδύσεων και υπογραφής των συμβάσεων. Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα "Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός Μικρών Καταλυμάτων" θα πρέπει να υποβάλουν : ·- το "Μηχανογραφικό Δελτίο Αξιολόγησης", πλήρως συμπληρωμένο. ·- το "Έντυπο Υποβολής Πρότασης" πλήρως συμπληρωμένο. Το Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από τον ΕΟΤ σε συνεργασία με Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης. Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν, με βάση την παρούσα πρόσκληση, θα αξιολογηθούν από Επιτροπή Αξιολόγησης και οι ενδιαφερόμενοι των οποίων οι προτάσεις θα εγκριθούν, θα κληθούν να υπογράψουν σχετική σύμβαση τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης. Δεδομένου, ότι το πρόγραμμα πραγματοποιείται με "ανοιχτή πρόσκληση" των ενδιαφερομένων και η εφαρμογή του λήγει 30.06.2006, έχει προβλεφθεί αξιολόγηση των υποβαλλομένων προτάσεων τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο, με πρώτη αξιολόγηση προτάσεων τον Ιανουάριο του 2002. 7. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Οι προτάσεις που θα εγκριθούν θα πρέπει να υλοποιηθούν (και η υλοποίησή τους να έχει ολοκληρωθεί) μέσα σε δώδεκα μήνες από την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ της επιχείρησης και του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης. 8. Χρηματοδοτική ενίσχυση Η χρηματοδοτική ενίσχυση (δημόσια επιχορήγηση) μιας εγκεκριμένης επένδυσης, ανέρχεται σε ποσοστό 40% επί του εγκεκριμένου προϋπολογισμού αυτής. Το υπόλοιπο 60% καλύπτεται με ιδιωτική συμμετοχή των επενδυτών. Η καταβολή της δημόσιας επιχορήγησης, που έχει εγκριθεί, θα πραγματοποιηθεί από τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης. Ο επενδυτής, με την υπογραφή της σύμβασης, έχει το δικαίωμα να ζητήσει προκαταβολή έως 40% της εγκεκριμένης χρηματοδοτικής ενίσχυσης, καταθέτοντας ισόποση εγγυητική επιστολή. Η αποπληρωμή της ενίσχυσης πραγματοποιείται όταν πιστοποιηθεί η ολοκλήρωση της επένδυσης. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται μετά την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης. Ο επενδυτής έχει επίσης τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει την πρότασή του με δικά του κεφάλαια ή / και με τραπεζικό δάνειο και να ζητήσει την καταβολή της χρηματοδοτικής ενίσχυσης, που του έχει εγκριθεί, μετά την υλοποίηση της πρότασης. 9. Ενημέρωση των ενδιαφερομένων - πληροφορίες Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική 'Εντυπη Αίτηση, το Δελτίο Υποβολής Πρότασης και το Μηχανογραφικό Δελτίο. Επίσης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμβουλευτούν απαραιτήτως τον Αναλυτικό "Οδηγό Εφαρμογής" του προγράμματος. Τα έντυπα αυτά μπορούν να αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι από την 1η Αυγούστου 2001 στα κατά τόπους γραφεία του ΕΟΤ ή στην Κεντρική Υπηρεσία ΕΟΤ (Αμερικής 2β, Αθήνα 105 64). Τα έντυπα θα βρίσκονται επίσης καταχωρημένα και στον κόμβο του ΕΟΤ στο Διαδίκτυο, στη διεύθυνση http://www.gnto.gr. Πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορούν να αναζητούν οι ενδιαφερόμενοι στον ΕΟΤ (τηλέφωνα 3271632-634, κ.κ. Σκουρολιάκου, Βούρτσης και Νομπιλάκη και 3271637 κα Παπαγιάννη). 10. Κατάθεση αιτήσεων Αιτήσεις είναι δυνατόν να υποβάλλονται οποτεδήποτε από την 1η Αυγούστου 2001 και μέχρι τη λήξη της διάρκειας εφαρμογής του προγράμματος (30.06.2006) Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στον ΕΟΤ, Κεντρική Υπηρεσία, Γενικό Πρωτόκολλο, Αμερικής 2β, Αθήνα 105 64, ή θα αποστέλλονται στην ίδια διεύθυνση ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς (courier). Μετά την εγκατάσταση Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (η οποία θα γνωστοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους και δια του Τύπου) η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται στον αρμόδιο κατά τόπο Ενδιάμεσο Φορέα. Ο Πρόεδρος του ΕΟΤ Ευγένιος Γιαννακόπουλος

"ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ" ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (STAGE 2001) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προς τους ανέργους πτυχιούχους ΑΕΙ, ΤΕΙ, διπλωματούχους ΙΕΚ (με πιστοποίηση) και αποφοίτους ΤΕΛ (με ειδικότητα), ΕΠΛ (με ειδικότητα) και ΤΕΕ Β΄ κύκλου. Ο ΟΑΕΔ καλεί τους ανωτέρω πτυχιούχους και διπλωματούχους ηλικίας έως 30 ετών να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή τους στο πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (STAGE 2001). Οι ενδιαφερόμενοι κατά την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν θα πρέπει να έχουν υπερβεί το 30ο έτος της ηλικίας τους. Επίσης δεν θα πρέπει να έχουν παρέλθει κατά την ίδια ως άνω ημερομηνία δύο (2) χρόνια από την κτήση του τίτλου σπουδών τους (για τους άνδρες ο χρόνος στράτευσης δεν υπολογίζεται στο χρόνο κτήσης του τίτλου σπουδών). Το πρόγραμμα επιχορηγεί πλήρως την προσαρμογή στο εργασιακό περιβάλλον 8.300 ανέργων για 9 μήνες με το ποσό των 7.000 δρχ ημερησίως για τους πτυχιούχους ΑΕΙ, ΤΕΙ και των 6.000 δρχ για τους διπλωματούχους ΙΕΚ και αποφοίτους ΤΕΛ, ΕΠΛ και ΤΕΕ Β΄ κύκλου. Τα ποσά καταβάλλονται εξ ολοκλήρου από τον ΟΑΕΔ. Επίσης οι ασκούμενοι θα ασφαλίζονται από τον ΟΑΕΔ για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και επαγγελματικό κίνδυνο. Οι επιχειρήσεις αναλαμβάνουν την υποχρέωση να τοποθετούν τους ασκούμενους σε θέση αντίστοιχη του γνωστικού τους αντικειμένου. Η κατανομή των θέσεων θα γίνει ανά Νομό αφού ληφθούν υπόψη τόσο οι αιτήσεις των επιχειρήσεων όσο και των ασκουμένων που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι μπορούν να παραλάβουν ενημερωτικό φυλλάδιο από τον ΟΑΕΔ και να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από 23-7-01 έως και 24-8-01 στις αρμόδιες κατά τόπους Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ που φέρονται εγγεγραμμένοι άνεργοι εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις. Οι αιτήσεις μπορούν επίσης να αποστέλλονται με συστημένη επιστολή στις Υπηρεσίες Απασχόλησης του ΟΑΕΔ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να υποβληθούν από τους υποψήφιους ασκούμενους είναι τα εξής : 1. Έντυπη αίτηση (βάσει υποδείγματος) σε δύο αντίγραφα. 2. Τίτλοι σπουδών : Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών (για τίτλους σπουδών της αλλοδαπής θα προσκομίζεται και βεβαίωση αναγνώρισης της ισοτιμίας τους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.), αν πρόκειται για διπλωματούχους ΙΕΚ απαιτείται πιστοποίηση. 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν έχει εργασθεί σε θέση και ειδικότητα απασχόλησης του γνωστικού του αντικειμένου για χρονικό διάστημα πλέον του αντίστοιχου χρόνου του προγράμματος (9 μήνες) και δεν έχει παρακολουθήσει προηγούμενο πρόγραμμα STAGE πλέον των (2) μηνών. 4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ανεργίας του. 5. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου. 6. Για τους άνδρες : Πιστοποιητικό τύπου Α΄ ότι εκπλήρωσαν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή βεβαίωση για νόμιμη απαλλαγή τους. 7. Βεβαίωση του αρμόδιου υπαλλήλου της Υπηρεσίας Απασχόλησης του ΟΑΕΔ ότι ο ενδιαφερόμενος έχει συμπληρώσει και καταθέσει στην Υπηρεσία το Έντυπο Εξατομικευμένης Παρέμβασης. Η τοποθέτηση των ασκουμένων στις επιχ/σεις που έχουν επιλεγεί για την υλοποίηση του προγράμματος θα γίνει στο πλαίσιο της εξατομικευμένης παρέμβασης που εφαρμόζουν οι Υπηρεσίες Απασχόλησης του ΟΑΕΔ στοχεύοντας στην ένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις κατά τόπους Υπηρεσίες Απασχόλησης του ΟΑΕΔ καθώς και στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ στο διαδίκτυο www.oaed.gr. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Τ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ

"ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ" ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (STAGE 2001)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προς τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα Ο ΟΑΕΔ καλεί τις ιδιωτικές επιχειρήσεις να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ανέργων πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ, διπλωματούχων ΙΕΚ (με πιστοποίηση), αποφοίτων ΤΕΛ (με ειδικότητα), ΕΠΛ (με ειδικότητα) και ΤΕΕ Β΄ κύκλου - (STAGE 2001) Το πρόγραμμα επιχορηγεί πλήρως την προσαρμογή στο εργασιακό περιβάλλον 8.300 ανέργων για 9 μήνες με το ποσό των 7.000 δρχ ημερησίως για τους πτυχιούχους ΑΕΙ, ΤΕΙ και με το ποσό των 6.000 δρχ για τους διπλωματούχους ΙΕΚ και αποφοίτους ΤΕΛ, ΕΠΛ και ΤΕΕ Β΄ κύκλου. Τα ποσά καταβάλλονται εξ ολοκλήρου από τον ΟΑΕΔ. Επίσης οι ασκούμενοι θα ασφαλίζονται από τον ΟΑΕΔ για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και επαγγελματικό κίνδυνο. Οι επιχειρήσεις αναλαμβάνουν την υποχρέωση να τοποθετούν τους ασκούμενους σε θέση αντίστοιχη του γνωστικού τους αντικειμένου. Η κατανομή των θέσεων θα γίνει ανά Νομό αφού ληφθούν υπόψη τόσο οι αιτήσεις των επιχ/σεων όσο και των ασκουμένων που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να παραλάβουν ενημερωτικό φυλλάδιο από τον ΟΑΕΔ και να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από 23/7/01 έως και 24/8/01στις αρμόδιες κατά τόπους Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις. Οι αιτήσεις μπορούν να αποστέλλονται με συστημένη επιστολή στις αρμόδιες κατά τόπους Υπηρεσίες του Οργανισμού. Απαιτούμενα δικαιολογητικά Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να υποβληθούν από τις επιχειρήσεις είναι τα εξής : 1. Έντυπη αίτηση (βάσει υποδείγματος) σε δύο αντίγραφα. 2. Καταστατικό φορέα υλοποίησης ή Φ.Ε.Κ ή έναρξη επιτηδεύματος ανάλογα. 3. Μισθολογικές καταστάσεις του προσωπικού που απασχολούν κατά το εξάμηνο που προηγείται του μήνα υποβολής της αίτησής τους. 4. Πίνακα απασχολούμενων στην επιχείρηση ανά ειδικότητα, από τον οποίο να προκύπτει με σαφήνεια το πλήθος των απασχολουμένων της στις αντίστοιχες ειδικότητες που ζητά μέσω του προγράμματος. 5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται τη διαδικασία και τους όρους ένταξης και συμμετοχής της στο πρόγραμμα. 6. Μισθολογική κατάσταση Ιανουαρίου 1999 ή Ιανουαρίου 2000 (σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν λειτουργούσε το 1999) ή μισθολογική κατάσταση του μήνα που προηγείται κατά ένα (1) έτος από το μήνα υποβολής της αίτησης αναλόγως του χρόνου έναρξης λειτουργίας της επιχ/σης. 7. Φωτοαντίγραφα αναγγελιών πρόσληψης για όσους ασκούμενους προηγούμενων προγραμμάτων STAGE προσλήφθηκαν μετά τη λήξη του προγράμματος και εξακολουθούν να απασχολούνται στην επιχ/ση. Οι επιχ/σεις που πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξής τους μοριοδοτούνται βάσει συστήματος, στο οποίο κριτήρια αποτελούν : α) η αύξηση των απασχολούμενων των φορέων από τον Ιανουάριο 1999 ή Ιανουάριο 2000 ή δωδεκάμηνο πριν το μήνα υποβολής της αίτησης, αναλόγως του χρόνου έναρξης λειτουργίας της επιχείρησης β) ο βαθμός, στον οποίο κατά το μήνα υποβολής της αίτησής τους διαθέτουν στη δύναμή τους ασκούμενους που ολοκλήρωσαν προηγούμενα προγράμματα STAGE (αν συμμετείχαν σε προγράμματα και εξακολουθούν να τους απασχολούν). Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις κατά τόπους Υπηρεσίες Απασχόλησης του ΟΑΕΔ καθώς και στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ στο διαδίκτυο www.oaed.gr. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Τ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (2000-2006) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ " ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ To ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας- καλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ"
Το πρόγραμμα αυτό εντάσσεται στο Μέτρο 2.8,Δράση 2.8.1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Γ΄ ΚΠΣ). Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), και το Ελληνικό Δημόσιο. Συνολικός προϋπολογισμός (Δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή): 10 δισεκ. δρχ. (29.347.029 EURO). Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων (άνδρες ή γυναίκες), μέσω χρηματοδοτικών ενισχύσεων για τη δημιουργία νέων και βιώσιμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Οι χρηματοδοτικές ενισχύσεις θα χορηγηθούν για την υλοποίηση συγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων στους τομείς της Μεταποίησης, του Εμπορίου, των Υπηρεσιών και του Τουρισμού. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα (νέοι και νέες) που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος και δεν έχουν υπερβεί το 35Ο έτος της ηλικίας τους και δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα κατά το διάστημα του προηγούμενου έτους (από 01.01.2000 έως και την ημερομηνία υποβολής της πρότασης). Το πρόγραμμα προβλέπει την επιχορήγηση των επιχειρηματικών σχεδίων που θα υποβληθούν, με ποσοστό μέχρι 50% του προτεινόμενου συνολικού προϋπολογισμού του επιχειρηματικού σχεδίου, ο οποίος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 50 εκ. δρχ. για τον τομέα της Μεταποίησης και τα 30 εκ. δρχ. για τους τομείς του Εμπορίου, των Υπηρεσιών και του Τουρισμού, με κατώτατο όριο τα 10 εκ. δρχ. Η αναλυτική περιγραφή του προγράμματος για την συμπλήρωση των εντύπων της αίτησης (Φάκελος Υποψηφιότητας) και τα απαραίτητα δικαιολογητικά αναφέρονται στο έντυπο Οδηγού του προγράμματος Πληροφορίες και παραλαβή εντύπων και Οδηγού του προγράμματος : 1. ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε (Φορέας υλοποίησης) Ξενίας 16 & Έβρου 11528 Αθήνα Τηλ.: 74.91.363, 74.91.255 Fax: 74.91.307 E-mail: newent@eommex.gr και de@eommex.gr 2. Infodesk/ΥΠΑΝ Μιχαλακοπούλου 80 ισόγειο Τηλ.: 7758727, 7794956 3. Διάθεση εντύπων μέσω διαδικτύου Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να βρουν τα προς συμπλήρωση έντυπα (Μηχανογραφικό Δελτίο και Υπόδειγμα Επιχειρηματικού Σχεδίου) , το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, τον οδηγό και τον κανονισμό υλοποίησης του προγράμματος στο διαδικτυακό τόπο www.ypan.gr και www.eommex.gr 4. Διάθεση εντύπων μέσω λοιπών περιφερειακών φορέων Το αυτό έντυπο υλικό θα διατίθεται από τις 20 Ιουλίου 2001 από τα κατά τόπους επιμελητήρια, τα κέντρα νέων επιχειρήσεων, τα ευρωπαϊκά κέντρα πληροφόρησης. Οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, υποβάλλονται μετά την ημερομηνία προκήρυξης και έως την 5η Οκτωβρίου του 2001 με συστημένη επιστολή, στην ταχυδρομική διεύθυνση : ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. Ταχ. Θυρίδα 14233 Ξενίας 16 & Έβρου Αθήνα 11528.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ - "ΕΛΕΥΘΩ" ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ.
Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προτάσεις για ανάπτυξη δραστηριοτήτων δημιουργίας και λειτουργίας Επιστημονικών και Τεχνολογικών Πάρκων στo πλαίσιο του Προγράμματος Ε.Π.Αν. Για την επίτευξη του σκοπού της δράσης αυτής ενισχύονται: - η περαιτέρω ανάπτυξη των ΕΤΠ, που έχουν ήδη δημιουργηθεί και λειτουργούν στην ελληνική επικράτεια, για την επέκτασή τους και την απόκτηση υλικών και άυλων μέσων, που επιτρέπουν την εγκατάσταση νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων έντασης γνώσης, - η δημιουργία νέων ΕΤΠ από επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, με την ενδεχόμενη σύμπραξη, ή συνεργασία περιφερειακών και τοπικών αρχών, - η δημιουργία Θερμοκοιτίδων σε ΕΤΠ. Υπό τον όρο ΕΤΠ νοούνται περιοχές, ή δίκτυα περιοχών, που φιλοξενούν: - επιχειρήσεις, ιδιαίτερα δε επιχειρήσεις έντασης γνώσης, - κοινοπραξίες επιχειρήσεων, - δίκτυα επιχειρήσεων με ή χωρίς τη συμμετοχή ερευνητικών και τεχνολογικών οργανισμών , - επιστημονικούς και τεχνολογικούς οργανισμούς. 2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. Προτάσεις μπορούν να υποβάλουν: - επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας, που έχουν τη μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας, ή Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης. Η Α.Ε. ή η Ε.Π.Ε. είναι δυνατόν, χωρίς να είναι απαραίτητο, να έχει συσταθεί πρόσφατα, με σκοπό την ανάπτυξη Θερμοκοιτίδας, από φορείς που εκδηλώνουν ενδιαφέρον προς τούτο και προέρχονται από τον ιδιωτικό, ή δημόσιο τομέα και εδρεύουν στην Ελλάδα, ή στο εξωτερικό. - επιχειρηματικά σχήματα όλων των κλάδων της οικονομίας, που διαθέτουν προσύμφωνο συνεργασίας (συμβολαιογραφική πράξη) για δημιουργία Ε.Π.Ε., ή Α.Ε. με σκοπό την ανάπτυξη του ΕΤΠ. 3. ΥΨΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ. - Ο συνολικός προϋπολογισμός εκάστου έργου δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 3 εκατομμυρίων ευρώ (1,12 δισεκ. δρχ). Πηγές χρηματοδότησης του έργου μπορεί να είναι το Πρόγραμμα ΕΛΕΥΘΩ, η ιδία συμμετοχή του Αναδόχου, τραπεζικά δάνεια κτλ. Ως μέγιστη συμμετοχή του ΕΛΕΥΘΩ στο έργο ορίζονται τα 7337 χιλ. ευρώ (2,5 δις δρχ) - Το ποσοστό συγχρηματοδότησης του έργου από το Πρόγραμμα ΕΛΕΥΘΩ δεν μπορεί να ξεπερνά το 50% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου για όλη τη χώρα, πλην Αττικής, όπου το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να ξεπερνά το 47,4%. - Επιτρέπεται η σύναψη τραπεζικού δανείου για χρηματοδότηση του έργου, υπό τον όρο, ότι το

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΑΣΗΣ Ε&Τ ΓΝΩΣΗΣ - "ΕΛΕΥΘΩ" ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1.

ΓΕΝΙΚΑ. Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προτάσεις για ανάπτυξη δραστηριοτήτων δημιουργίας Θερμοκοιτίδων στo πλαίσιο του Προγράμματος Ε.Π.Αν. Για την επίτευξη του σκοπού της δράσης αυτής ενισχύονται: · η περαιτέρω ανάπτυξη των Θερμοκοιτίδων, που έχουν ήδη δημιουργηθεί και λειτουργούν στην ελληνική επικράτεια, για την επέκτασή τους και την απόκτηση υλικών και άυλων μέσων, που συμβάλλουν στην επώαση νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων έντασης γνώσης, · η δημιουργία νέων Θερμοκοιτίδων από επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, με την ενδεχόμενη σύμπραξη, ή συνεργασία περιφερειακών και τοπικών αρχών, και · η παροχή κινήτρων από τη Θερμοκοιτίδα για εγκατάσταση ενδιαφερομένων φορέων, ή φυσικών προσώπων σε αυτή (παροχή επιχειρηματικού κεφαλαίου). Υπό τον όρο ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΕΣ, στην προκήρυξη αυτή, νοούνται νομικά πρόσωπα, που παρέχουν σε συγκεκριμένους χώρους υπηρεσίες υποστήριξης σε: · επιχειρήσεις έντασης γνώσης, για ανάπτυξη τεχνολογικών καινοτομιών, · επιχειρηματικά σχήματα, που εκμεταλλεύονται καινοτομίες , · φυσικά πρόσωπα, που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη, αξιοποίηση και εκμετάλλευση καινοτομιών. 2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. Προτάσεις μπορούν να υποβάλουν: · επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας, που έχουν τη μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας, ή Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης. Η Α.Ε. ή η Ε.Π.Ε. είναι δυνατόν, χωρίς να είναι απαραίτητο, να έχει συσταθεί πρόσφατα, με σκοπό την ανάπτυξη Θερμοκοιτίδας, από φορείς που εκδηλώνουν ενδιαφέρον προς τούτο και προέρχονται από τον ιδιωτικό, ή δημόσιο τομέα και εδρεύουν στην Ελλάδα, ή στο εξωτερικό. · επιχειρηματικά σχήματα όλων των κλάδων της οικονομίας, που διαθέτουν προσύμφωνο συνεργασίας (συμβολαιογραφική πράξη) για δημιουργία Ε.Π.Ε., ή Α.Ε. με σκοπό την ανάπτυξη Θερμοκοιτίδας. 3. ΥΨΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ. · Ο συνολικός Προϋπολογισμός εκάστου αιτήματος δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 1.0 εκατομμυρίου ευρώ (340 εκατ. δρχ). Πηγές χρηματοδότησης του έργου μπορεί να είναι το Πρόγραμμα ΕΛΕΥΘΩ, η ιδία συμμετοχή του Αναδόχου, τραπεζικά δάνεια κτλ. · Το ποσοστό συγχρηματοδότησης του έργου από το Πρόγραμμα ΕΛΕΥΘΩ δεν μπορεί να ξεπερνά το 50% του συνολικού προϋπολογισμού του αντικειμένου της σύμβασης για όλη τη χώρα, πλην Αττικής, όπου το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να ξεπεράσει το 47,4%. · Επιτρέπεται η σύναψη τραπεζικού δανείου για χρηματοδότηση του έργου, υπό τον όρο, ότι το ύψος του δανείου δεν θα ξεπερνά το 20% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου. Το δάνειο πρέπει να είναι εγκεκριμένο πριν από την έναρξη χρηματοδότησης από το Ε.Π.Αν. 4. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Οι δαπάνες, που συγχρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα (επιλέξιμες) αφορούν: · την κατασκευή, αγορά, επέκταση και βελτίωση των κτιριακών υποδομών, βασικού εξοπλισμού και ανάλογων υποδομών και την πρόσβαση σε αυτές, · τη χρήση εξωτερικών εμπειρογνωμόνων για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εγκατεστημένες επιχειρήσεις, · τη λειτουργία και διαχείριση της Θερμοκοιτίδας, · την παροχή επιχειρηματικού κεφαλαίου συμμετοχών προς τους εγκαθιστάμενους φορείς, ή φυσικά πρόσωπα, και · την οργάνωση εκδηλώσεων για την προβολή της δραστηριότητας της Θερμοκοιτίδας και των εγκατεστημένων σε αυτήν εταιρειών. Οι ανωτέρω δαπάνες μπορεί να έχουν πραγματοποιηθεί πριν από την έγκριση του έργου και πάντως όχι περισσότερους από 12 μήνες πριν από την υποβολή της πρότασης. 5. ΠΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΕΙΣ. Δικαίωμα εγκατάστασης στους προς διάθεση χώρους μιας Θερμοκοιτίδας έχουν: · Νέες καινοτόμες επιχειρήσεις, · Ερευνητικές δραστηριότητες μεγάλων επιχειρήσεων, · Χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, · Φυσικά πρόσωπα, · Δραστηριότητες άμεσα συνδεδεμένες με τις λειτουργίες και τις ανάγκες της Θερμοκοιτίδας, καθώς και μονάδες υποστήριξης εκκολαπτόμενων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Οι φορείς που θα εγκατασταθούν σε μία Θερμοκοιτίδα πρέπει να έχουν υπογράψει προσύμφωνο με τον Ανάδοχο του έργου (νομικό πρόσωπο διαχείρισης της υποδομής υλικής, ή άυλης) της Θερμοκοιτίδας για εγκατάστασή τους σε αυτή,όπου θα αναφέρονται οι όροι και οι συνθήκες της εγκατάστασης, οι υπηρεσίες που θα παρέχονται, η διάρκεια της εγκατάστασης, το κόστος των υπηρεσιών, κλπ. 6. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟΥ. Κάθε φάκελος πρότασης πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστο τα στοιχεία που αναφέρονται στο έντυπο πρότασης που παρέχεται από τη ΓΓΕΤ. 7. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Οι προτάσεις που υποβάλλονται ελέγχονται ως προς: · Την αξιοπιστία του φορέα, που υποβάλει την πρόταση, δηλαδή: (1) να μην έχει καταδικαστεί, ή διαπράξει αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, (2) να μην τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση, όπως επίσης να μην τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, ή έκδοση απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης, ή αναγκαστικής διαχείρισης, ή πτωχευτικού συμβιβασμού, ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία, (3) να είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης, (4) να μην έχει προβεί σε παραποίηση των στοιχείων που υποβάλλει. · Την πληρότητα του φακέλου πρότασης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην προκήρυξη και στα έντυπα, · Τη συμβατότητα του προτεινόμενου προϋπολογισμού σε σχέση με τους στόχους του έργου, · Την ικανοποίηση των προϋποθέσεων συμμετοχής του Αναδόχου στον προϋπολογισμό του έργου · Την καταλληλότητα του σχεδίου κανονισμού παροχής υπηρεσιών και υποστήριξης προς τους φορείς που εγκαθίστανται στη Θερμοκοιτίδα, · Εκδηλωμένο ενδιαφέρον από επιχειρήσεις για εγκατάσταση στους χώρους, · Την αξιοπιστία του σχεδίου ανάπτυξης · Την ενδεχόμενη ύπαρξη έγκρισης τραπεζικού δανείου, μέχρι του ποσοστού, που προβλέπεται για την χρηματοδότηση του έργου (παρ.3), ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. · Οι υποβαλλόμενες προτάσεις αξιολογούνται από Επιτροπή, οριζόμενη με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας. · Αδυναμία ικανοποίησης ενός από τα ανωτέρω κριτήρια αξιολόγησης συνεπάγεται απόρριψη της πρότασης. 8. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Κάθε έργο θεωρείται ότι ολοκληρώνεται, παραλαμβάνεται και αποπληρώνεται από την αρμόδια για το σκοπό αυτό Υπηρεσία με την εγκατάσταση στη Θερμοκοιτίδα εταιρειών, φορέων και φυσικών προσώπων, που καλύπτουν τουλάχιστον το 75% του διαθέσιμου από τη Θερμοκοιτίδα για το σκοπό αυτό χώρου. Απόδειξη αυτού θα αποτελούν οι συμβάσεις μεταξύ των φορέων αυτών και του Αναδόχου - Φορέα Διαχείρισης της Θερμοκοιτίδας, η διάρκεια των οποίων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δύο ετών και με όρους που να καλύπτονται από αποφάσεις της Διοίκησης της Θερμοκοιτίδας. Η προς το έλαττον μη τήρηση της διετίας επιτρέπεται μόνο κάτω από ειδικές συνθήκες, που πρέπει να αναλύονται επαρκώς στην υποβαλλόμενη πρόταση και να αφορούν ποσοστό κάλυψης των χώρων της Θερμοκοιτίδας, που δεν θα υπερβαίνει το 30% του συνολικά διατιθέμενου για κάλυψη δομημένου χώρου. 9. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Οι προτάσεις υποβάλλονται σε τρία αντίτυπα, ένα στην ελληνική γλώσσα, που είναι και το πρωτότυπο και δύο στην αγγλική, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, με τα ακόλουθα στοιχεία παραλήπτη: Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Τεχνολογικής Ανάπτυξης οδός Μεσογείων 14 - 18 Τ. Θ. 14 631 115 10 ΑΘΗΝΑ Δράση: ΕΛΕΥΘΩ 10. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Πληροφορίες παρέχονται από : · τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Τεχνολογικής Ανάπτυξης οδός Μεσογείων 14 - 18 Τ. Θ. 14 631 115 10 ΑΘΗΝΑ τηλ. 775 2222 Δ.Ι.Δεσύπρης e-mail: ddes@gsrt.gr Α. Κουτσούρη e-mail:-ankou@gsrt.gr Για το έντυπο υποβολής πρότασης απευθυνθείτε: · στο Διαδίκτυο, στη διεύθυνση της ΓΓΕΤ http://www.gsrt.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ III 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ · ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ · ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ-ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ/ΨΥΞΗΣ · ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ · ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ(ΑΠΕ)
Αθήνα, 11 Ιουλίου 2001
O Γενικός Γραμματέας Ανάπτυξης, έχοντας υπόψη την με Α.Π. Φ90/12571/815/11.7.2001 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, προκηρύσσει διαγωνισμό παροχής οικονομικών κινήτρων για την πραγματοποίηση ιδιωτικών ενεργειακών επενδύσεων Εξοικονόμησης/Συμπαραγωγής/Υποκατάστασης και ΑΠΕ, εκτός επενδύσεων ανεξάρτητης ηλεκτροπαραγωγής από αιολικά πάρκα στις περιοχές Νότιας Εύβοιας, διασυνδεδεμένων με αυτήν νησιών Κυκλάδων, Ανατολικής Λακωνίας και Ν.Α. Αρκαδίας, μέσω των πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα" του Γ΄ ΚΠΣ. Επιλέξιμες επενδύσεις νοούνται οι επενδύσεις εκείνες που πληρούν τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται αναλυτικά στον Οδηγό Ενεργειακών Επενδύσεων, έκδοσης του Υπουργείου Ανάπτυξης (Ιούλιος 2001). Το ανώτατο ποσοστό επιχορήγησης ανά κατηγορία επένδυσης έχει ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ*

Κατηγορία/υποκατηγορία επένδυσης
Ποσοστό επιχορήγησης
Εξοικονόμηση ενέργειας σε υφιστάμενες επιχειρήσεις
40 %
Συμπαραγωγή ηλεκτρισμού - θερμότητας / ψύξης
35 %
Υποκατάσταση ηλεκτρικής ενέργειας ή άλλων συμβατικών καυσίμων με φυσικό αέριο ή υγραέριο σε υφιστάμενες επιχειρήσεις
30 %
Αιολικά συστήματα
30 %
Εφαρμογές γεωθερμικής ενέργειας
40 %
Μικρά υδροηλεκτρικά έργα
40 %
Συμβατικά κεντρικά ενεργειακά ηλιακά συστήματα
30 %
Κεντρικά ενεργητικά ηλιακά συστήματα υψηλής απόδοσης
40 %
Αξιοποίηση βιομάζας σε παραγωγή βιοκαυσίμων, τηλεθέρμανση/τηλεψύξη, συμπαραγωγή
40 %
Αξιοποίηση βιομάζας για παραγωγή θερμότητας/ψύξης και διανομή της σε ευρύτερο χώρο
40 %
Φωτοβολταϊκά συστήματα
50 %
Παθητικά συστήματα
40 %

* Η σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής, που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, θα συγχρηματοδοτηθεί από τον επενδυτή κατά 50%. Το υπόλοιπο 50% θα αποτελέσει δημόσια δαπάνη. Το ίδιο θα ισχύσει και στις περιπτώσεις που θα απαιτηθούν ενισχύσεις του υπάρχοντος δικτύου. Η αξιολόγηση των προτάσεων για χρηματοδότηση θα γίνει από την Κεντρική Επιτροπή Αξιολόγησης (ΚΕΑ) που συγκροτείται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, βάσει του Π.Δ. 98/1996. Ειδικά παραρτήματα της ΚΕΑ αποτελούν οι Περιφερειακές Επιτροπές Αξιολόγησης (ΠΕΑ) που θα συγκροτηθούν με ευθύνη του Υπουργείου Ανάπτυξης και των Γ.Γ. των Περιφερειών της χώρας, προκειμένου να υποστηρίξουν την ΚΕΑ στη διαμόρφωση του τελικού πίνακα εισήγησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά με την υπαγωγή επενδυτικών προτάσεων στο καθεστώς οικονομικής ενίσχυσης του ΕΠΑΝ. Η βαθμολόγηση των προτάσεων θα γίνει με βάση τα κριτήρια του Οδηγού Ενεργειακών Επενδύσεων. Το ύψος του προϋπολογισμού των έργων που πρόκειται να ενισχυθούν με την παρούσα πρώτη Προκήρυξη είναι περίπου 100 δισ. δρχ. ή 293.470.000 Ευρώ. Η περιφερειακή κατανομή των οικονομικώς ενισχυομένων έργων παρουσιάζεται ενδεικτικά στον πίνακα που ακολουθεί. Ανακατανομές ενδέχεται να πραγματοποιηθούν συναρτήσει του επενδυτικού ενδιαφέροντος που θα προκύψει. Θα ακολουθήσουν και άλλες παρόμοιες Προκηρύξεις, μέχρι την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού οικονομικώς ενισχυομένων έργων ύψους 365,3 δισ. δρχ. ή 1.072,134 εκατ. ευρώ που περιλαμβάνει το μέτρο 2.1 του ΕΠΑΝ.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΥΨΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Περιφέρεια
Σύνολο εκ. δρχ.
Σύνολο Ευρώ
Αττικής
15.000
44.020.500
Πελοποννήσου(πλην αιολικών Α. Λακωνίας & Ν.Α. Αρκαδίας)
9.000
26.412.300
Δυτ. Ελλάδος
5.000
14.673.500
Ιονίου
2.000
5.869.400
Ηπείρου
8.000
23.477.600
Θεσσαλίας
7.000
20.542.900
Στερεάς Ελλάδος(πλην αιολικών Νότιας Εύβοιας & διασυνδ. Κυκλάδων)
6.000
17.608.200
Δυτ. Μακεδονίας
4.000
11.738.800
Κεντρικής Μακεδονίας
14.000
41.085.800
Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης
8.000
23.477.600
Βορ. Αιγαίου
4.000
11.738.800
Νοτ. Αιγαίου
6.000
17.608.200
Κρήτη
12.000
35.216.400

Η παρούσα προκήρυξη αφορά έργα που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) το οποίο συμβάλλει στην άμβλυνση των ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από το Ελληνικό Δημόσιο. Δικαίωμα υποβολής επενδυτικής πρότασης έχει κάθε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που δεν συμπεριλαμβάνεται στο δημόσιο τομέα ή κοινοπραξία τέτοιων προσώπων. Ειδικά για επενδύσεις ηλεκτροπαραγωγής, οικονομική ενίσχυση δύνανται να λάβουν μόνον εκείνες για τις οποίες έχει εκδοθεί Άδεια Παραγωγής από τον Υπουργό Ανάπτυξης, κατόπιν σχετικής εισήγησης της ΡΑΕ. Κάθε επενδυτική πρόταση υποβάλλεται σε τέσσερα (4) αντίτυπα. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στις έδρες των αντίστοιχων Περιφερειών της χώρας το αργότερο μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι της Δευτέρας 15 Οκτωβρίου 2001. Τον Οδηγό Ενεργειακών Επενδύσεων, τα απαιτούμενα έντυπα που πρέπει να συμπληρωθούν για την υποβολή των προτάσεων και όποιες άλλες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στο site www.ypan.gr, στο Υπουργείο Ανάπτυξης (τηλ. 7488648-9), καθώς επίσης και στις έδρες των Περιφερειών. Εξαιρούνται από την Προκήρυξη επενδυτικά σχέδια αιολικής ενέργειας σε περιοχές των Νομών Εύβοιας και διασυνδεδεμένων με αυτήν νησιών των Κυκλάδων (ΟΤΑ: Κηρέως, Μεσσαπίων, Διρφύων, Κύμης, Κονιστρών, Αυλώνος, Αμαρυνθίων, Ερέτριας, Ληλαντίων, Χαλκιδέων, Ν. Αρτάκης, Ταμιναίων, Δυστίων, Στυραίων, Μαρμαρίου, Καφηρέως, Καρύστου, Άνδρου, Κορθίου, Εξώμβουργου, Πανόρμου, Υδρούσας, Τήνου), Α. Λακωνίας και Δήμων Ν.Α. Αρκαδίας (ΟΤΑ: Βοιών, Μονεμβασιάς, Ασωπού, Μολάων, Ζάρακα, Νιάτων, Λεωνιδίου, Απόλλωνος, Β. Κυνουρίας), που θα αποτελέσουν αντικείμενο άλλων Προκηρύξεων.

Ο Γενικός Γραμματέας Ανάπτυξης

Δημήτρης Καλουδιώτης


home