Υπηρεσίες INTERNET ( ιστοσελίδες, ηλεκτρονικό εμπόριο, βάσεις  δεδομένων κ.λ.π.)

ISO (Αυτοματοποιήμενο) – Εκπαίδευση – Τηλεπικοινωνίες – Μελέτες – Επιδοτήσεις Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι Επιχειρήσεων – Εκδόσεις – Διαφημίσεις - Πληροφορική 

 
Πληροφορίες: ΠΟΛΥΕΚΔΟΤΙΚΗ

Κομοτηνής 17, Αμπελόκηποι/Τ.Κ. 11526 Αθήνα

Τηλ. 2117501630 (20 γραμμές)

www.polyekdotiki.com, www.diadiktyo.net

e-mail: polyekdo@otenet.gr

 

 

Γραφείο Οικονομοτεχνικών Μελετών

Θησαυρός επιδοτήσεων

 

 

Ευκαιρίες για χρηματοδότηση από τα προγράμματα του

Γ’ ΚΠΣ

 

Κύριοι,

Μόλις εγκρίθηκαν από την Κομισίον τα δύο σημαντικότερα επιχειρησιακά προγράμματα του Γ’ ΚΠΣ  της Ελλάδας για την περίοδο 2000-2006 (κοινωνία της πληροφορίας, πρόγραμμα ενίσχυσης, ανταγωνιστικότητας, συνολικού προϋπολογισμού 3,3 τρισεκατομυρίων δρχ.).

Σημαντικές ευκαιρίες για ενίσχυση των επενδύσεων μικρομεσαίων και μεσαίων επιχειρήσεων, παρέχουν τα προγράμματα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας του  Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Οι προκυρήξεις αναμένονται σύντομα.

Συγκεκριμένα:

   Οι  πρός ενίσχυση δραστηριότητες επιχειρήσεων κατατάσονται σε 5 κατηγορίες:

1.        Χρηματοδότηση επιχειρήσεων ανεξαρτήτως τομέα δραστηριότητας και αριθμού απασχολουμένων.

2.        Χρηματοδότηση επιχειρήσεων που απασχολούν έως 250 άτομα.

3.        Χρηματοδότηση επιχειρήσεων που απασχολούν έως 50 άτομα.

4.        Χρηματοδότηση τουριστικών επιχειρήσεων.

5.        Χρηματοδότηση επιχειρηματικής δραστηριότητας επιλεγμένων ομάδων πληθυσμού.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

1.Ευκαιρίες χρηματοδότησης επιχειρήσεων ανεξαρτήτως τομέα, δραστηριότητας και μεγέθους.    Χρηματοδοτούνται επενδύσεις και δράσεις για:

1.        Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας.

2.        Συστήματα ανανέωσης πηγών ενέργειας.

3.        Συστήματα συμπαραγωγής ενέργειας.

4.        Βελτιώση και ολοκλήρωση της παραγωγικής δραστηριότητας της επιχείρησης μέσω της διασφάλισης  ποιότητας της παραγωγικής διαδικάσιας ή και των προϊοντών.

5.        Ανάπτυξή και πιστοποίηση εργαλείων ποιότητας όπως συστήματα διασφάλισης ποιότητας (π.χ. ISO 9000), συστήματα διαχείρησης για την υγιείνη και την ασφάλεια, HACCP, συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρησης κατά ISO-14001.

6.        Παραγωγή καινοτομικών προιόντων, εισαγωγή καινοτομικών μεθόδων στην παραγωγική διαδικασία,βιομηχανική εκμετάλευση ερευνητικών αποτελεσμάτων κλπ.

7.        Εισαγωγή και προσαρμογή περιβαλλοντικά φιλικής τεχνολογίας στην παραγωγική διαδικασία για την βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της επιχείρησης.

8.        Δημιουργία περιβαλλοντικών δικτύων.

9.        Υιοθέτηση Βέλτιστων Διαθέσιμών Τεχνικών.

10.     Ελσυγχρονισμός της εφοδιαστικής αλυσίδας μεταποιήτικων επιχειρήσεων.

11.     Δημιουργία νέων ή και επέκταση-ενίσχυση εργαστηρίων παροχής υπηρεσίων ποιότητας.

12.     Ίδρυση νέων και επέκταση υφιστάμενων επιχειρήσεων για την αποσυναρμολόγηση – αξιοποίηση στερεών υλικών και αποβλήτων ή υγρών ουσιών.

13.     Επενδύσεις μέσω των κινήτρων τοθ Ν. 2601-98.

14.     Συνέχιση ενίσχυσης ιδιωτικών επενδύσεων που έχου υπαχθεί στο 23β.

15.     Συνέχιση ενίσχυσης των επιχειρηματικών σχεδίων (business plans) που έχουν υπαχθεί στο 23α.

16.     Επιδεικτικά έργα συμπαραγωγής ανανεώσιμών πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας.

17.     Προώθηση της δικτύωσης ΜΜΕ.

18.     Ανάπτυξη συμβουλευτικών δραστηριωτήτων για την υποστήριξη της τεχνολογικής καινοτομίας και της μεταφοράς τεχνολογίας.

19.     Δικτύωση Οργανισμών παροχής υπηρεσιών μεταφοράς τεχνολογίας και καινοτομίας.

20.     Δραστηριότητες για τη υιοθέτηση του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Επιχειρηματικής Αριστίας.

21.     Μεγάλα έργα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης μέχρι το στάδιο του βιομηχανικού πρωτοτύπου, με τη συνεργασία δημοσίων φορέων.

22.     Τεχνολογική έρευνα από επιχειρήσεις με ήδη αναπτυγμένη παραγωγική και εμπορική δραστηριότητα.

23.     Τεχνολογική έρευνα απο επιχειρήσεις που ξεκινούν την παραγωγική και εμπορική τους δραστηριότητα.

24.     Έργα για την προώθηση καινοτόμων λύσεων στο πρόβλημα του ενεργειακού εφοδιασμού των νησιών.

25.     Κατάρτιση ανθρωπίνου δυναμικού σε θέματα ποιότητας , καινοτομίας, εισαγωγής καθαρών τεχνολογίων, λειτουργικού ανασχεδιασμού (εφοδιαστική αλυσίδα), αξιοποίησης αποβλήτων.

26.     Ενέργειες κατάρτισης – μεταφοράς  τεχνογνωσίας που σχετίζονται με την εκκίνηση επιχειρηματικής δραστηριότητας.

27.     Ενέργειες κατάρτισης και μεταφοράς τεχνογνωσίας που αφορούν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ μέσω της αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού τους.

28.     Εκπαίδευση – υποστήριξη επιχειρήσεων για την εξοικίωση με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του σε συνέργεια με το Πρόγραμμα «Δικτυωθείτε».

 

2. Οι επιχειρήσεις που απασχολούν έως 250 άτομα μπορούν επιπλέον να διεκδικήσουν  χρηματοδότηση για :

1.        Επιχειρηματικά σχέδια.

2.        Υλοποίηση περιβαλλοντικών επιχειρηματικών σχεδίων που θα οδηγούν στην πιστοποίηση προϊοντών με το οικολογικό σήμ, είτε συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρησης.

3.        Υλοποίηση επενδύσεων πρόληψης και αντιμετώπισης βιομηχανικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης.

 

3. Για τις επιχειρήσεις που απασχολούν εώς 50 άτομα επιχορηγούνται:

Εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία.

Βελτίωση του είδη υπάρχοντος εξοπλισμού.

Ανάπτυξη  και πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας  και πιστοποίηση προϊοντών.

Ενσωμάτωση τεχνολογικών και φιλικών προς το περιβάλλον.

Ανάπτυξη συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρησης.

Προμήθεια συστημάτων προστασίας του περιβάλλοντος κλπ. (ανώτατο όριο τα 150 εκατ. δρχ.)

 

 

 4. Για τις τουριστικές επιχειρήσεις οι επιχορηγούμενες επενδύσεις είναι:

1.        Εγκαταστάσης ειδικής τουριστικής υποδομής για την αναπτυξή των θεματικών μορφών τουρισμού.

2.        Περιοχές ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτηξης.

3.        Προγράμματα διάσωσης και καθιέρωσης της ελληνικής κουζίνας

4.        Δράσεις ένταξης παραδοσιακών αγροτικών προϊόντων, προϊοντών χειροτεχνίας και παραδοσιακών τεχνικών στο τουριστικό προϊόν της χώρας.

5.        Προγράμματα εξοικείωσης των τουριστών με την ελληνική τέχνη, συμπεριλαμβανομένης της συγχρονής λογοτεχνικής, εικαστικής κλπ. παραγωγής.

6.        Εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων και κάμπινγκ άνω Γ΄τάξης, με ελάχιστο συνολικό ύψος επένδυσης 25 εκατ. δρχ.

7.        Εκσυγχρονισμός τουριστικών καταλυμάτων, δηλαδή ξενοδοχεία, καμπίνγκ, ενοικιαζόμενα δωμάτια και επιπλωμένα διαμερίσματα χαμηλών τάξεων με ανώτατο ύψος επένδυσης 25 εκατ. δρχ.

8.        Επιχειρηματικά σχέδια.

9.        Ανάπτυξη και πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, συστημάτων διαχείρησης υγιείνης και ασφάλειας.

10.     Επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας.

11.     Συστήματα ανανέωσης πηγών ενέργειας (ΑΠΕ).

12.     Συστήματα συμπαραγωγής ενέργειας.

13.     Επειδεικτικά έργα συμπαραγωγής, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

 

Ειδικότερα για:

 

α) Ξενοδοχεία και κάμπινγκ άνω της Γ΄τάξης.

Επιχορηγούνται:

1.        Επενδύσεις που αφορούν σε αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό τουριστικών καταλυμάτων (ελάχιστο ύψος επένδυσης 25 εκατ. δρχ.).

2.         Επιχειρηματικά σχέδια.

3.        Ανάπτυξη και πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας , συστημάτων διασφάλισης υγιείνης και ασφάλειας και HACCP.

4.        Επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας.

5.        Συστήματα ανανέωσης πηγών ενέργειας.

6.        Συστήματα συμπαραγωγής ενέργειας.

7.        Επειδεικτικά έργα συμπαραγωγής, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

8.        Δραστηριότητες για την υιοθέτηση του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Επιχειρηματικής Αριστείας.

 

 

β) Ξενοδοχεία ,καμπίνγκ, ενοικιαζόμενα δωμάτια και επιπλωμένα διαμερίσματα χαμηλών τάξεων. (Τουριστικά καταλύματα εκτός του Ν. 2601/98).

Επιχορηγούνται:

1.        Επενδύσεις που αφορούν σε αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό τουριστικών καταλυμάτων (ανώτατο ύψος επενδύσεων 25 εκατ. δρχ. ).

2.        Επενδύσεις εξοικονόμησεις ενέργειας.

3.        Συστήματα ανανεώσιμων πήγων ενέργειας.

4.        Δραστηριότητες για την υιοθέτηση του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Επιχειρηματικής Αριστείας.

 

 

 

Ενίσχυση για νέους έως 35 ετών

 

 

Το ΕΠΑΝ περιλαμβάνει προγράμματα για νέους, γυναίκες και άτομα με ειδικές ανάγκες.

Αναλυτικά:

 

 

α) Επιχειρηματικότητα νέων

Ενίσχυση νέων ηλικίας έως 35 ετών για την εκκίνηση επιχειρηματικής δραστηριότητας στους τομείς της μεταποίησης και παροχής υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τη μεταποίηση.

Χρηματοδοτούνται  ολοκληρωμένα επιχειρηματικά σχέδια νέων επιχειρηματιών, που περιλαμβάνουν αγορά του απαραίτητου παραγωγικού εξοπλισμού, μελετητικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, μεταφορά τεχνογνωσίας, ενέργειες μάρκετινγκ, ενέργειες κατάρτισης κλπ.

β) Επιχειρηματικότητα γυναικών

Ενίσχυση και προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας μέσω της υποστήριξης τηςδημιουργίας επιχειρήσεων στους τομείς της μεταποίησης και της παροχής υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τη μεταποίηση, των οποίων η απόλυτη πλεοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου θα ανήκει σε γυναίκες και ταυτόχρονα αποδεδειγμένα η διοίκηση ασκείται από γυναίκες επιχειρηματίες.

Χρηματοδοτούνται ολοκληρωμένα επιχειρηματικά σχέδια γυναικών επιχειρηματιών, που θα περιλαμβάνουν αγορά του απαραίτητου παραγωγικού εξοπλισμού, μελετητικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, μεταφορά τεχνογνωσίας, ενέργειες μάρκετινγκ, ενέργειες κατάρτισης κλπ.

γ) Επιχειρηματικότητα για άτομα με ειδικές ανάγκες.

Ενίσχυση ατόμων με ειδικές ανάγκες για την άσκηση ή έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας και θα υλοποιήθει σε συνεργασία με δημοσίους ή και άλλους φορείς που έχουν εξιδεικευμένη εμπειρία σε σχετικά θέματα.

Χρηματοδοτούνται ολοκληρωμένα επιχειρηματικά σχέδια ΑΜΕΑ – επιχειρηματιών,  που θα περιλαμβάνουν αγορά απαραίτητου παραγωγικού εξοπλισμού, μελετητικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, μεταφορά τεχνογνωσίας, ενέργειες μάρκετινγκ, ενέργειες κατάρτισης κλπ. Οι ενισχύσεις επίσης θα καλύπτουν και τις απαραίτητες δαπάνες για την προσαρμογή των κτιριακών και παραγωγικών υποδομών στις ιδιαίτερες ανάγκες των ΑΜΕΑ.                          

Πληρέστερη Ανάληση θα βρείτε στο νέο οδηγό «ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ» (2 ΤΌΜΟΙ 23.000 δρχ.) που μόλις κυκλοφορήσαμε.                            

 

 

          Φιλικά

Μιχάλης Χαριτάκης

Διευθυντής Πολυεκδοτικής